Co je radon

Jak radon proniká do domu

Obrázek znázorňuje cesty, kterými se radon může dostat do domu, a jeho průchod domem. Nejvíce radonu je nasáváno z podloží podtlakem způsobeným rozdílem teploty půdního vzduchu a teploty vzduchu v místnostech domu.

Co je radon

Radon je vzácný radioaktivní plyn a nachází se v různých koncentracích v půdě a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno vniká do budov. Kombinace těchto dvou vlastností způsobuje, že radon se podílí na celkové radiační zátěži obyvatelstva a výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Snadno může trhlinami a prostupy pro trubky proniknout i do sklepních prostor domů. Odtud radon proniká schodištěm do horních podlaží. Dále se radon může dostat do domu ze stavebních materiálů.

Množství radonu (objemová aktivita radonu) se udává v jednotkách Bq/m3 – hodnota číselně odpovídá počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu.
V České republice je průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách kolem 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.
Asi 2-3 % našich bytů má vyšší hodnoty než 400 Bq/m3. Lidé v těchto domech jsou ozařováni tak velikou dávkou, jako by každý den absolvovali rentgenový snímek plic.
Ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 5 Bq/m3.

 

Hodnoty doporučené v naší legislativě

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. stanoví tzv. směrné hodnoty pro obsah radonu ve stávajících a nových stavbách takto:

  • v pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná hodnota objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést protiradonová opatření,
  • v pobytovém prostoru nového domu by průměrná objemová aktivita radonu měla být menší než 200 Bq/m3, proto mají být při nové výstavbě provedena preventivní opatření.